Close

MENYU

"AN INVESTMENT IN KNOWLEDGE ALWAYS PAYS THE BEST INTEREST" BENJAMIN FRANKLIN

SOUTHERN CAUCASUS MEDIA GROUP

Valiyeva Nazmiyya: Turkish Sufism and ashig Yunus

DOI: 10.23747/CESAJSC/31.04.2019-02

Vəliyeva Nəzmiyyə Rafiq qızı: Türk  təsəvvüfü  və  aşiq Yunus

ABSTRACT

In the dynamics of the development of the artistic thought of the XIII century Turkish literature, the culture of the whole Muslim has an important role. In the context of mutual relations with Sufism teaching, Yunus Imrâ € ™ s role is great. Yunus Emre, the greatest representative of the character of poetry, has national poetic thought. His poems are addressed to the poet's divine message. Therefore, religion in Yunus is poetic. The poems written in the Anatolian Turkish have a great deal of religious content and the poet has given a new color to Turkish poetry.

Keywords: sufism,  love, Yunus imre, sufi, turk, poet, Allah.

XÜLASƏ

XIII əsr türk ədəbiyyatı bədii fikrinin inkişaf dinamikasında ümummüsəlman mədəniyyətinin mühüm rolu vardır. Təsəvvüf təlimi ilə qarşılıqlı əlaqələr kontekstində Yunus İmrənin rolu böyükdür. Təriqət xarakterli poeziyanın ən böyük nümayəndəsi Yunus İmrə xalq tərzində milli poetik düşüncə nümayiş etdirmişdir. Şairin ilahi dərgaha ünvanlanmış duaları onun şeirləridir. Buna görə də Yunusda din özü poetikləşir. Anadolu türkcəsilə yazılmiş şeirlərdə dini məzmun qabardılmış və şair  türk poeziyasına yeni bir rəng vermişdir.

Açar sözlər: təsəvvüf, eşq, Yunus İmrə, sufi, türk, şeir, könül, Haqq.

РЕЗЮМЕ

В динамике развития художественной мысли турецкой литературы XIII века важную роль играет культура всего мусульманина. В контексте взаимоотношений с учением суфизма роль Юнуса Имра велика. Юнус Эмре, величайший представитель характера поэзии, имеет национальную поэтическую мысль. Его стихи адресованы божественному посланию поэта. Поэтому религия в Юнусе поэтична. Стихи, написанные на анатолийском турецком языке, имеют большое религиозное содержание, и поэт придает новый цвет турецкой поэзии.

Ключевые слова: суфизм, любовь, Юнус Имре, суфий, Турецкий, поэзия, сердце, Аллах.

Full text